- به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌ المللی:

بند الف

الف - کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را دراختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند.

بند ب

ب - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.

بند ج

ج - دولت موظف است برای حضور فعال شرکتها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.

جزء 1

1- فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری.

جزء 2

2 - امکان خروج ماشین‌ آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه‌ گذاری.

جزء 3

3 - ارائه خدمات بیمه‌ ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.

جزء 4

4- ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.

جزء 5

5- پیش بینی و تعیین سهمیة خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی.

جزء 6

6- پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.

جزء 7

7- فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرحهای اخذ شده توسط آنها.
شرکتهای متقاضی فوق الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه بندی مناسب باشند.