بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر میشود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی تسلیم‏ میگردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام ‏‌بودجه‏ نیز‌ تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.