عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید بتصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.