شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏: اصل یکصد ونهم
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی واجتماعی، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

بند 1

1- صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏.

بند 2

بینش‏‌سیاسی‏‌و اجتماعی‌و شجاعت‏و قدرت‏ ومدیریت‏کافی‏برای‏ رهبری‏