اصل یکصدو پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است :

بند 1

1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصدو پنجاه و ششم .

بند 2

2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.

بند 3

3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون.