- قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.