ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .