ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو سال تا پنج سال معلق نماید.

بند الف

محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.

جزء 1

محکومیت قطعی به حد.

جزء 2

محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

جزء 3

محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی .

جزء 4

محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .

جزء 5

سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

بند ب

دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره

ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.