ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

بند 1

مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

بند 2

خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین .

بند 3

اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی .

بند 4

خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.

بند 5

خودداری از رفت و آمد به محلهای معین .

بند 6

معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین
می کند.

تبصره

ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.