ماده اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست .

بند 1

مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.

بند 2

مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

بند 3

مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.