ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است .

تبصره 1

ـ در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود.

تبصره 2

ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .