ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

بند 1

در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

بند 2

در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.