ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.