ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست .

بند الف

زنا با محارم نسبی .

بند ب

زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .

بند ج

زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .

بند د

زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .