ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .