ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.