ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.