- لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ.