ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.