- حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است .