- حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.