- شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.