- حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.