- حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .

تبصره

ـ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .