- راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .