ماده 139 - قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری .