ماده 140 - حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است .

تبصره 1

تبصره اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

تبصره 2

ـ هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.