ماده 149 - هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند.

تبصره

ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود.