ماده 153 - قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.