ماده 155 - تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می شود.