ماده 156 - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد.