ماده 161 - حد قذف در موارد زیر ساقط می شود:

بند 1

هر گاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید.

بند 2

هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

بند 3

هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.

بند 4

هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.