ماده 163 - حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می گردد.