- هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود.