ماده 174 - حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است .

تبصره

ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.