- مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.

تبصره

ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.