- حد وقتی جاری می شود که محکوم از حالت مستی بیرون آمده باشد.