ماده 190 - حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیزاست .

بند 1

قتل 2ـ آویختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4ـ نفی بلد.