ماده 192 - حد محارب و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود.