- مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد.

بند الف

نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

بند ب

بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.

بند ج

اگر بعداز سه روز زنده بماند نباید او را کشت .