- سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

بند 1

سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

بند 2

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

بند 3

سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

بند 4

سارق قاصد باشد.

بند 5

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .

بند 6

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .

بند 7

صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد.

بند 8

سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

بند 9

به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

بند 10

10 - سارق مضطر نباشد.

بند 11

11 - سارق پدر صاحب مال نباشد.

بند 12

12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

بند 13

13 - حرز و محل نگهداری مال ،از سارق غصب نشده باشد.

بند 14

14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

بند 15

15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

بند 16

16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1

تبصره حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2

ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره 3

ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره 4

ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.