ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد:

بند 1

صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

بند 2

صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

بند 3

صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

بند 4

مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

بند 5

سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد.

تبصره

ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست .