ماده 201 - حد سرقت به شرح زیراست :

بند الف

در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

بند ب

در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

بند ج

در مرتبه سوم حبس ابد.

بند د

در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1

تبصره سرقتهای متعدد تاهنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره 2

تبصره معاون در سرقت موضوع ماده ( 198 ) این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.