ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است ، عمد، شبه عمد، خطا.