ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.