ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.
.

بند 1

عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .