بند الف

ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

بند ب

قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می شود.