- مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

بند الف

الف - مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

بند ب

ب - مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

بند پ

پ - تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 عمل می‌ شود.

بند ت

ت - مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛

بند ث

ث - مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛

بند ج

ج - مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش؛