- یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می ‌باشد.