- یک تبصره به ‌شرح زیر به‌ عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 الحاق می ‌شود:
تبصره 6 - تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.